• Reglement Business Run

Reglement Business Run

Download PDF

Artikel 1
De Alkmaar City Run by night wordt georganiseerd door Stichting Sportevenementen Le Champion.

Artikel 2
De Alkmaar City Run by night wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Atletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Voor elk Team

Artikel 1
Een Team bestaat uit maximaal 10 personen. De Deelnemers in een Team kunnen werknemers van het Bedrijf zijn, maar ook relaties, vrienden en bekenden.

Artikel 2
Elke Deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden, dient te lopen met een door de Organisator ter beschikking gestelde BibTag, de BibTag is aan de achterkant van het startnummer bevestigd. Voor registratie dient de Deelnemer op de juiste starttijd de matten bij de start te passeren.

Artikel 3
Deelnemers die met meer dan één BibTag lopen worden gediskwalificeerd.

Artikel 4
De gelopen tijd van de Deelnemer wordt bepaald door de netto tijd die met de BibTag is geregistreerd.

Artikel 5
Voor de Teamuitslag worden de tijden bij elkaar geteld van de vijf snelste Deelnemers van het Team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de zesde Deelnemer doorslaggevend.

Artikel 6
Elk deelnemend Team dient uit minimaal vijf (gefinishte Deelnemers) te bestaan om in de Teamuitslag te worden opgenomen.

Artikel 7
Bij niet opvolgen van dit reglement kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 8
In gevallen niet genoemd in dit reglement beslist het bestuur van de Organisator.  

Voor elke deelnemer

Artikel 1
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 2
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 3
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 4
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd/recratieloop te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5
Het meenemen tijdens het lopen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 6
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 7
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 8
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het toegewezen startvak aanwezig te zijn.

Artikel 9
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 10
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 11
De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van BibTags, de BibTag is bevestigd aan de achterzijde van het startnummer. De netto eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

Artikel 12
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 13
Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 14
Bij deelname aan de Alkmaar City Run by night gelden de volgende limieten:
– 5 km: 0.45 uur;
– 10 km: 1.30 uur;

Artikel 15
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

Artikel 16
Het volgen van de wedstrijd en recreatieloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 17
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 18
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 19
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.